Deti na hokej bez poplatkov - HKL Bratislava - Hokejový klub Bratislava

Prejsť na obsah
Deti na hokej bez poplatkov - Projekt 2019

Hokejový klub HKL Bratislava v spolupráci s partnerom SZĽH pripravil pre vás unikátny projekt, ktorý umožňuje po splnení podmienok športovú prípravu vašich detí v našom klube bez platenia mesačných členských poplatkov. Projekt je momentálne platný pre sezónu 2019 v období od 10/2019 do 12/2019.

Neprehliadnite: Projekt by mal pokračovať aj v roku 2020, ak budú klubu pridelené finančné prostriedky. Zaťiaľ máme finančné prostriedky pridelené na rok 2019, preto sa zmluvy budú uzatvárať iba do konca roku. V Januári vás budeme informovať o budúcnosti projektu pre další rok. Taktiež sa budú musieť uzátvarať nové dohody ak bude projekt pokračovať.

Do projektu môže vstúpiť maximálne 20 detí.
15 miest je vyhradených pre deti ktoré splnia uvedené podmienky bez dalších kritérií.
5 miest je vyhradených pre deti, ktoré budú zaradené s odporúčaním od trénerov.

Podmienky prijatia do projektu.

 • Projekt je určený pre deti narodené od 1.1.2011 do 31.12.2011 a od 1.1.2012 do 31.12.2012
 • Do projektu sa môžu prihlásiť deti ktoré už do klubu chodia, ale aj nové deti ktoré začnú do klubu chodiť.
 • Platnosť projektu je od 1.10.2019 do 31.12.2019
 • Registrácia dieťaťa v IS SZĽH za klub HK Bratislava (HKL Bratislava), platí iba pre neregistrovaných hráčov.
 • Lekárske potvrdenie od pediatra, alebo športového lekára, že dieťa je zdravotne spôsobilé vykonávať šport - ľadový hokej.
 • Podpísanie a akceptácia písomnej dohody zákonným zástupcom a zástupcom klubu.
 • Do projektu môžu byť zaradení iba členovia, ktorí nemajú finančné podlžnosti voči klubu.

Podmienky pôsobenia v projekte (uvedené v dohode).

 • Záväzok spočíva vo vykonávaní športovej činnosti dieťaťa výlučne a v mene HK Bratislava. Športová činnosť spočíva v špecializovaných tréningových jednotkách na ľade, všeobecnej športovej príprave na suchu a v telocvični ( pokiaľ sa budú organizovať) a hokejových zápasoch.
 • Zákonný zástupca sa zaväzuje, že dieťa sa bude zúčastňovať na celom tréningovom a zápasovom procese ( na základe nominácie hráča trénerom ) s výnimkou období, kedy je choré, alebo zranené ( pre zdravotnú nespôsobilosť ). Túto skutočnosť je povinný bezodkladne oznámiť a lekárskym potvrdením zdokladovať klubu.
 • Zákonný zástupca sa zoznámi a prijme Kódex správania rodiča, uverejnený na stránke www.hklbratislava.sk
 • Zákonný zástupca môže dieťa počas hokejovej sezóny 3 krát ospravedlniť bez udania dôvodu ( predpokladané rodinné povinnosti a pod. )
 • Zákonný zástupca hráča sa zaväzuje chovať sa pri športovej činnosti podľa najvyšších princípov cti, morálky a športového ducha fair play a zdržať sa akéhokoľvek chovania a konania, ktoré by bolo na újmu klubu.
 • V prípade, že zákonný zástupca zruší dieťaťu členstvo a registráciu v Hokejovom klube Bratislava, alebo prestúpi do iného klubu bez súhlasu Hokejového klubu Bratislava a to počas trvania projektu, alebo kedykoľvek v budúcnosti, zaväzuje sa bezodkladne zaplatiť klubu 75,- Eur ( Sedemdesiatpäť eur) za každý, aj začatý mesiac pôsobenia v klube v rámci projektu. Toto ustanovenie sa neuplatní v prípade, že hráč dlhodobo, najmenej 5 rokov, nebude vykonávať športové aktivity v oblasti ľadového hokeja v inom hokejovom klube na území Slovenskej republiky, alebo v zahraničí. Toto ustanovenie v žiadnom prípade nebráni hráčovi venovať sa inému športu s výnimkou ľadového hokeja.
Ako postupovať ak mám záujem o vstup do projektu.

 • Kontaktovať zástupcov klubu a požiadať písomne cez email info@hklbratislava.sk o vstup do projektu.
 • V prípade ak hráč nie je registrovaný, priniesť rodný list (kópia postačuje) spolu s lekárskym potvrdením.
 • Po zaregistrovaní v IS SZĽH podpísať Dohodu o športovej príprave detí v rámci projektu "Hokej pre deti bez poplatkov"

Neváhajte a prihláste sa do projektu čo najskôr, počet voľných miest je limitovaný!

Zoznam detí zaradených do projektu
  Čierny Matúš, Pokorný Bruno, Tonkovič Martin, Švarcová Kristína, Ruža Vladimír, Rybárik Ján, Pacher Adam, Májek Matej, Rosenbergová Bianka, Králik Jakub   
3. 2. 2020
Návrat na obsah