Členské poplatky - HKL Bratislava - Hokejový klub Bratislava

Prejsť na obsah
Interné smernice pre členov Hokejového klubu Bratislava o.z. - HKL Bratislava


Pravidlá pre platenie členských poplatkov platné od 1.9.2019 pre sezónu 2019/2020

1/ Členské poplatky pre sezónu 2019/2020 boli stanovené klubom nasledovne.
Sezóna v klube HKL Bratislava trvá 8, 9 alebo 10 mesiacov, podľa vekovej kategórie. Členský poplatok sa platí ročne v mesačných splátkach.

Ročný členský poplatok pre jednotlivé kategórie:

Kategória Predprípravka 0-1-2T 585,- EUR / ročne (ročný poplatok splatný mesačne od 1.9.2019 do 31.5.2020 v 9x splátkach po 65,- EUR)

Kategória Prípravka 3-4T 675,- EUR / ročne (ročný poplatok je splatný mesačne od 1.9.2019 do 31.5.2020 v 9x splátkach po 75,- EUR)

Kategória Mladší žiaci 5-6T 900,- EUR/ ročne (ročný poplatok je splatný mesačne od 1.9.2019 do 30.6.2019 v 10x splátkach po 90,- EUR)

Kategória Kadeti 720,- EUR/ ročne (ročný poplatok je splatný mesačne od 1.9.2019 do 30.4.2020 v 8x splátkach po 90,- EUR)

2/ Členský poplatok v stanovenej výške je každý člen povinný zaplatiť najneskôr do 10. dňa v mesiaci. Úhrada môže byť zrealizovaná v hotovosti, alebo na bankový účet klubu. Poplatok sa platí v mesačných splátkach. Poplatok je možné vyplatiť aj za viac mesiacov alebo za celý rok vopred. Členovia, ktorí neuhradia mesačnú splátku členského poplatku do 15. dňa v mesiaci bez písomného odôvodnenia a udania termínu úhrady, budú mať dočasne pozastavenú činnosť v klube. To znamená, že hráč sa nebude môcť zúčastňovať na tréningoch alebo zápasoch klubu, až do uhradenia členského poplatku. Je v prvoradom záujme vás rodičov a vašich detí, aby ste uhrádzali členské poplatky v riadnom termíne a v stanovenej výške. Klub nenesie žiadnu zodpovednosť za deti ktoré majú pozastavenú činnosť v klube. Túto zodpovednosť nesú výhradne rodičia.

3/ Hráči ktorí nie sú registrovanými hráčmi klubu, alebo nie sú na dlhodobom hosťovaní z iného klubu, budú platiť 10,- EUR za každý tréning na ľade. Poplatok bude vypočítaný podľa počtu tréningov v danom mesiaci a bude splatný vopred v plnej výške do 10. dňa v mesiaci, ako ostatné členské poplatky. Toto ustanovenie sa netýka hráčov, ktorí sú mladší ako 6 rokov a nemôžu byť zaregistrovaný na SZĽH. Registrácia hráča na matrike SZĽH je základnou podmienkou pre plnohodnotné členstvo v športovom klube, ktoré je spojené s využívaním klubových benefitov.  

4/ Ročný členský poplatok v stanovenej výške sú povinný uhradiť všetci členovia klubu. Hráči, ktorí začnú pôsobiť v klube v priebehu sezóny, platia členské poplatky od 1. dňa nasledujuceho mesiaca po vstupe do klubu. Vstupom do klubu sa rozumie písomné vyplnenie prihlášky s uvedeným dátumom a podpisom člena, alebo zákonného zástupcu.

Absencia hráča v tréningovom procese z akýchkoľvek dôvodov (aj zdravotných) nezakladá nárok na zníženie, odpustenie alebo vrátenie členského poplatku.
V prípade dlhodobej absencie (viac ako 6 týždňov) z vážnych zdravotných dôvodov, je možné upraviť platenie členského. Tieto prípady sa riešia individuálne, musia byť odsúhlasené vedením klubu a doložené lekárskou správou.

5/ V mesačnom poplatku nie je zahrnuté štartovné v súťažiach, turnajoch, prípravných zápasoch a príspevok na spoločnú dopravu autobusom.

Tieto pravidlá musíme dodržiavať vzhľadom na to, že sme viazaní súťažami SZĽH, zmluvne s prenajímateľmi ľadu, telocvične, šatní a s trénermi. Tieto zmluvy nie je možné vypovedať zo dňa na deň a rovnako sú jasne stanovené termíny, kedy musia byť vyplatené prenájmy či honoráre. Takisto v prípade porušenia súťažného poriadku SZĽH, hrozia klubu sankcie. Preto máme aj dohodnuté jasné podmienky, ktoré platia pre všetkých členov rovnako a záväzne.

Schválené správnou radou OZ, 15.8.2019
Hokejový klub Bratislava o.z. - HKL Bratislava
3. 2. 2020
Návrat na obsah